Plik do pobrania: REGULAMIN-KONKURSU-„Ekomobilki”.pdf


REGULAMIN KONKURSU „Ekomobilki”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem konkursu „Ekomobilki” (dalej: „Konkurs”) jest Studenckie Koło Naukowe Eko-Energia, działające przy wydziale Energii i Paliw na Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Niektóre czynności związane z przeprowadzeniem wykonuje w imieniu i na rzecz Organizatora Grzegorz Tomaszewski, zwany dalej „Koordynatorem”.
 3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 5. Celem Konkursu jest organizacja warsztatów umożliwiających zdobycie wiedzy na temat konstrukcji zdalnie sterowanego samochodu oraz rozwiązań jakie można zastosować, aby był on ekologiczny. Ostatnim etapem będzie Konkurs, podczas którego wykonane przez Uczestników modele zostaną ocenione w kilku kategoriach.  
 6. Data trwania konkursu będzie podana na oficjalnej stronie konkursu. Będzie to pierwsza połowa października 2019 roku.

 §2 [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie lub osoby powyżej 13 roku życia a poniżej 18 roku życia, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadające zgodę przedstawiciela ustawowego na udział.
 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
  1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej http://ekomobilki.agh.edu.pl.
  1. Wykonać model zdalne sterowanego samochodu zgodnego z wymaganiami technicznymi określonymi w Regulaminie (dalej: „Praca Konkursowa”).
  1. Do tygodnia przed terminem przeprowadzenia Konkursu, Uczestnik powinien przesłać zdjęcie wykonanego modelu na adres mailowy ekomobilki@agh.edu.pl, które będzie ostatecznym potwierdzeniem jego uczestnictwa w zawodach.
 4. Stworzony przez Uczestnika projekt i wymyślona nazwa:
  1. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
  1. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Produktu Promocyjnego,
  1. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
  1. w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
 5. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu dwie Prace Konkursowe pod warunkiem, że każda z nich spełniać będzie wymagania wskazane w §2 ust. 6 Regulaminu.
 6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego Strony Konkursowej.

 §3 [NAGRODY]

 1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody, dla najlepszych Uczestników (dalej: „Nagrody”):
 2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

 §4 [PRZEBIEG KONKURSU]

Konkurs zostanie podzielony na kilka kategorii. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w dowolnej ilości konkurencji, po wcześniejszym zadeklarowaniu tego w formularzu zgłoszeniowym.

1. Test szybkości

Wyścig odbywać się będzie na prostym torze, gdzie będzie liczony czas przejazdu. Zwycięzcą w tej konkurencji zostanie Uczestnik, którego pojazd pokona tor w najkrótszym czasie.

2. Slalom

Tor z dużą ilością zakrętów. W trakcie przejazdu na torze może znajdować się tylko jeden model. Zwycięzcą w tej konkurencji zostanie Uczestnik, którego pojazd pokona tor w najkrótszym czasie.

3. Tor z nachyleniem

Wyścig na czas na prostym torze pod pewnym nachyleniem względem podłoża. Zwycięzcą w tej konkurencji zostanie Uczestnik, którego pojazd pokona tor w najkrótszym czasie.

4. Tor główny

Będzie torem, który łączy w sobie cechy pozostałych torów.

Każda konkurencja jest osobno punktowana, przy czym Tor główny jest najważniejszą konkurencją. Dodatkowo powołana Komisja Konkursowa będzie premiować pojazdy w zależności od:
    a) stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w pojeździe,
    b) estetyki wykonania pojazdu.

Każdy pojazd będzie trzeba uprzednio opisać i udokumentować jego cechy według formularza, który znajdzie się na stronie http://ekomobilki.agh.edu.pl.

Sposób punktacji zostanie opublikowany na stronie http://ekomobilki.agh.edu.pl/ najpóźniej 50 dni przed dniem rozpoczęcia konkursu.

  §5 [REKLAMACJE]

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Koordynatora: 30-150 Kraków, Armii Krajowej 89/44. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 2. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w składzie: jeden przedstawiciel Organizatora oraz dwóch przedstawicieli Koordynatora (dalej: „Komisja”).
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia Koordynatorowi.
 5. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

  §6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorami danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy konkursu jest Studenckie Koło Naukowe Eko-Energia. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) w przypadku zwycięzców: także adres zamieszkania i telefon.
 5. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail: ekomobilki@agh.edu.pl.
 6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail: ekomobilki@agh.edu.pl.
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.
 9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Dane zwycięzcy nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane (będą usuwane po przekazaniu ich do sponsora nagrody).

 §7 [PRAWA AUTORSKIE]

 1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Pracy Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.
 2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku po jego zakończeniu.

  §8 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

 1. Organizator upoważnia Komisję nadzorującą prawidłowy przebieg Konkursu, do podejmowania decyzji w sprawie:
 2. wykluczania Uczestników Konkursu oraz
 3. usuwania Prac Konkursowych Uczestników oraz
 4. anulowania części lub całości punktów uzyskanych przez Prace Konkursowe
 5. Jeżeli decyzje te będą niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu oraz wyłonienia najlepszych Prac Konkursowych. Na powyżej wymienione decyzje Komisji Uczestnikowi przysługuje reklamacja na zasadach opisanych w §5 Regulaminu.
 6. Decyzje Komisji, o których mowa w ust. 1 mogą zapaść w sytuacji:
 7. naruszenia przez Uczestnika postanowień §2 ust. 6 Regulaminu,
 8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
 9. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.